haarlem

Sociaal ondernemerschap Haarlem bijeenkomst verslag right to challenge

Verslag
bijeenkomst Haarlemse Sociaal Ondernemers d.d. 7 juni 2016 20.00 – 21.45 uur
Buurthuis SamenMetDeBuurt

Aanwezig
Piet de Vries / Wijkraak Patrimonium Buurt
Baud Schoemaeckers / Seinwezen / Stadsgarage
Sander van den Raadt / Raadslid Trots Haarlem
Erik Boele / Circus Circulair
Wilma Zoetbrood / Ons Brughoofd ( Buurthuis Nieuwe Brug-Vijfhuizen)
Ernst Blok / SamenMetDeBuurt buurthuis

Na een welkom in Buurtcentrum SamenMetDeBuurt hebben we het doel van de avond besproken.
In Haarlem zijn veel burgers, initiatiefnemers die de rol van Sociaal Ondernemer op zich hebben genomen. Zij zetten sociale projecten op die bijdragen aan saamhorigheid in de buurt en sociale contacten in de buurt stimuleren. Veel van de projecten zijn succesvol. Echter het zit ook wel eens tegen. Wat verwachten wij van de gemeente Haarlem wanneer burgers enige ondersteuning nodig hebben. Wat gaat goed met de contacten met de gemeente en wat zou beter kunnen.
Voorstelrondje
Baud Schoemaeckers / Seinwezen
Is sociaal ondernemer vanuit zijn eigen pand ‘het Seinwezen’. Hij is initiator van de Buurtcooperatie Garenkokers kwartier. Een van de projecten van de coöperatie is zonne-energie opwekken vanuit panelen op het dak van het Seinwezen. Ook is er een projectgroep ‘de Stadsgarage’, een denktank die , door leden ingebrachte, projecten uitwerkt en uitvoert. Een van de projecten is om meer zonneenergie projecten op te zetten en die te bundelen in een ‘Kennemer Energie’. De buurcooperatie is inmiddels zo succesvol dat de wijkraad Garenkokerskwartier er in is. Verder is Baud betrokken bij www.haarlem2040.nl waar burgers van Haarlem met elkaar nadenken over de toekomst van de stad.
Sander van den Raadt
Sander is raadslid van de Haarlemse politieke partij Trots Haarlem. Is betrokken bij de Haarlemse samenleving en woont in Schalkwijk. Een van de initiatiefnemers van een gezamenlijke motie ‘right to challenge/buurtrechten/ buurtbudget. Met als doel om burgers meer invloed te geven in de wijk. Wanneer ‘de wijk’ bijvoorbeeld zelf een buurthuis of groenvoorziening wil uitvoeren dan zou de gemeente burgers kunnen uitnodigen om mee te doen met de ‘aanbesteding’ om dit vanuit het gemeente Budget ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De gemeente Haarlem loopt hier echter nog niet vooruit op op andere gemeenten
Erik Boele
Erik is al jaren sociale vernieuwer en heeft aan de wieg gestaan van diverse projecten zoals het Badhuis in de Leidse Buurt, de Haarlemmer Kweektuin, Circus Circulair en is in gesprek met fabrikanten om deze te bewegen elektrische niet meer te verkopen maar om het gebruik er van in rekening te brengen bij de consument, Verder bezoekt hij regelmatig de bijeenkomsten in Belcanto van het project ‘het grote geld in de wijk’ ( Schalkwijk)

Wilma Zoetbrood
Wilma is opbouwerker en heeft ‘de brede School’ projecten in Haarlem op gezet. Zij woont in Nieuwe brug/de Liede ( aan Vijfhuizen) . Daar heeft ze zich ingespannen om de buurtvereniging samen te voegen met de stichting die de speeltuin/buurthuis beheerde. Na een moeizame aanloop in 2015 ( bestuurswisseling) is ze met een nieuw bestuur en enige ondersteuning van de gemeente Haarlemmermeer en het Welzijnswerk ( Meerwaarde / Maatvast gebouwbeheer) begonnen.
Inmiddels zijn er 60 (!) vrijwilligers en heeft ‘Ons Bruggehoofd’ een groot draagvlak in deze kleine gemeenschap gecreëerd.
Ernst Blok
Is sinds 2007 oprichter en medeeigenaar vanThuiszorgInHolland ( Wmo begeleiding & hulp bij het huishouden)
Is sinds 2014 oprichter en voorzitter van stichting SamenMetDeBuurt. Dit is een welzijnsorganisatie die zich richt op kwetsbare buurtbewoners in Haarlem (Schalkwijk) . Dit doen wij vanuit een oud schoolgebouw
N 2.5 jaar dreigt de continuïteit van het buurthuis in de knel te komen omdat de huur is opgezegd per 1/11/2016 Ymere gaat er koopappartementen bouwen.

Tijdens de avond hebben we vooral met elkaar kennis gemaakt en onze kennis en ervaring op het vlak van Sociaal Ondernemerschap gedeeld. We zijn niet in de diepte gegaan wat betreft onze grote successen en mislukkingen. Wel kwamen we tot de volgende slotsom.
Gewoon morgen beginnen met je project
Wanneer je een goed idee hebt voor het verbeteren van de buurt en of het samenbrengen van buurtbewoners dan is dit het recept. Het begint met een goed idee. Zoek medestanders en mensen die samen met jou de schouder er onder willen zetten. Wanneer mensen enthousiast reageren en een suggestie hebbe , omarm dat dan, maak ze eigenaar van dat idee, met een tweeërlei doel. Mensen zijn direct betrokken bij het grote project enerzijds. Anderzijds, veel handen maken ligt werk. Een initiatiefnemer kan domweg niet alles zelf doen. Pas als het project een succes wordt (trek er een paar jaar voor uit) dan kun je naar de Gemeente om de successen te delen, de kans dat het omarmt wordt door de gemeente is dan stukken groter.
Wanneer je goede contacten wilt hebben (met de ambtenaren en wethouders) ga er naar toe, spreek veel mensen. Op een gegeven moment vind je een ambtenaar die je graag wil helpen en je binnen het gemeenteapparaat de wegwijst. Baud vertelde dat hij positieve signalen opvangt vanuit de gemeente over burgerinitiatieven. De gemeente wil wel maar weet nog niet goed hoe. Wellicht komt dat door de (enorme?) hoeveelheid mensen/stichtingen/projectgroepen die allemaal ‘iets’ willen van de gemeente. Het is dan ook moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Niet alle projecten zijn immers even kansrijk of hebben de potentie in zich op jarenlange continuïteit.
Right to Challenge
Ook in Haarlem zie je links en rechts dat er burgers opstaan die zelf iets goeds willen doen met en voor de buurt. Dit past in het tijdsbeeld en sluit aan bij de ‘Participatiemaatschappij . In Haarlem sluit het ook aan bij het coalitieprogramma ‘Samen doen!) van de coalitiepartijen D66, PvdA en Groen Links.
Wat verwachten Burgers/Sociale Ondernemers van de gemeente Haarlem.
Wij pleiten voor een vast loket / telefoonnummer/ afdeling /contactpersoon rond het thema ‘Samen Doen’.
Burgers en of Sociaal ondernemers met een idee voor de straat/ de wijk / stad moeten via de gemeente snel en helder toegang krijgen over informatie en ondersteuning door de gemeente.
Ook wanneer de gemeente niets of weinig kan doen is het ook wenselijk dat zij burgers door verwijzen naar andere bronnen of instanties (fondsen, woningcorporaties, leegstandsbeheerders en crowdfunding etc. etc.)
Uit ons gesprek o p7 juni blijkt dat sociaal ondernemers met een (in de loop van jaren opgebouwd…) adresboekje met namen van ambtenaren en of andere ketenpartners snel en eenvoudig antwoord krijgen op vragen zoals over vergunningen of toegang tot fondsen.

Lastige issues
Of je nu een Start-up begint of een Sociaal Project start. De knelpunten komen vaak overeen. Een startup die zich afhankelijk opstelt van de gemeente en of overheid, die krijgt het nog zwaar. Daarom begonnen succesvolle ondernemers als Hewlett Packard ook gewoon (de eerste 10 jaar !!! in een garage)
Het business model is lastig maar belangrijk. Met welke kosten krijg je te maken ( huisvesting, vaste lasten, heffingen/belastingen ?) en ook belangrijk, waar komen je inkomsten vandaan. Inkomsten krijg je uit je klanten kopje koffie), Fondsen (sponsoring , overheidssubsidie, fondsen etc) , Crowdfunding, Leden (lees : klanten) of uit de verkoop van producten/diensten ( verhuur van zalen)
Ook lastig is het creëren van draagvlak, bij je doelgroep maar ook bij de overige doelgroepen als wijkraden, politiek en pers.
Het is de kunst om de ‘eigen broek’ te kunnen ophouden. Hoe vaak komt het niet voor dat een projectsubsidie toegekend wordt voor 1 jaar, wanneer in jaar 2 geen subsidie wordt verkregen stopt het project! ( Zonde van alle energie en wellicht zonde van het geld dat de subsidieverstrekker heeft verstrekt)
Een hoe nu verder met de Sociale Onderneming?
Elke sociaal ondernemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen project. Is het aanbod wel goed, zit de doelgroep er wel op te wachten. Het lijkt toch net of je winkel hebt die wel of niet goed loopt.
Wellicht dat wij kunnen concluderen dat het zinvol is voor sociaal ondernemers om met gelijk gestemden te overleggen en ervaringen uitwisselen. Niet schromen om elkaar te bellen met en vraag. Ook zou het fijn zijn als we elkaar tips geven als er om advies wordt gevraagd.
Het heeft geen enkele zin om andere mensen of instanties te ‘schuld te geven’ als je project niet zo snel groeit als je wel zou willen. Wellicht was je verwachting te hoog gespannen of moet je alsnog je doelen bijstellen zodat je ze wel kan halen.

Verslag: Ernst Blok / SamenMetDeBuurt Haarlem –
www.samenmetdebuurt.nl